โครงการประมวลผลงานในรอบ 9 ปี ภายใต้แผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

โครงการประมวลผลงานในรอบ 9 ปี ภายใต้แผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยคือ       เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ว่ากิจกรรมการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทยได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ มีผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชได้อย่างแท้จริง เป็นการวิเคราะห์ทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ รวมทั้งวัดผลสะท้อน (Impact) เช่น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในระดับครัวเรือนบุคคล และประเทศชาติที่เป็นมหภาคได้ด้วย.