โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: