โครงการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องประสิทธิผลของมาตรการ/นโยบายในสถานที่ทำงานเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน” ในโครงการ“การพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ

โครงการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องประสิทธิผลของมาตรการ/นโยบายในสถานที่ทำงานเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน” ในโครงการ“การพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: มนสิการ กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษารูปแบบมาตรการ/นโยบายในสถานที่ทำงานเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน
  2. เพื่อรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องปนะสิทธิผลหรือผลกระทบของมาตรการ/นโยบายต่างๆ ในสถานที่ทำงานเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนจากฐานข้อมูลวิชาการนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาแนวทางข้อเสนอแนะนโยบาย/ทางเลือกนโยบายเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ตารางสรุปประสิทธิผลของมาตรการและนโยบาย/ งานวิจัยทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก จะถูกจัดทำเป็นฐานข้อมูล  โดยการสรุปประสิทธิผลนี้จะรายงานในรูปแบบของตาราง โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของมาตรการหรือโครงการ การออกแบบการวิจัย บริบทของสถานที่ทำงาน ผลลัพธฺหลัก และประสิทธิผลของมาตรการหรือนโยบายนั้นๆ
  2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ/ จากฐานข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทางทีมวิจัยจะสังเคราะห์มาตรการและนโยบายที่อยู่ในการทบทวนวรรณ กรรมทั้งหมด เพื่อเป็นองค์ความรู้ในความแตกต่างของประสิทธิผลของมาตรการหรือนโยบายในรูปแบบต่างๆ ต่อผลลัพธ์ทั้งในด้านการลดภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในพนักงาน และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายเบื้องต้น