โครงการติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาผู้นำและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โครงการติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาผู้นำและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์: