โครงการติดตามและประเมินผล โครงการ”ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง”

โครงการติดตามและประเมินผล โครงการ”ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์: