โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (ประเทศไทย)

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (ประเทศไทย)

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุปผา ศิริรัศมี


นักวิจัย: อารี จำปากลาย, ทวิมา ศิริรัศมี, จรัมพร โห้ลำยอง, ปริยา  เกนโรจน์, ธีรนุช ก้อนแก้ว

วัตถุประสงค์:

1. รายงานข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิตระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ของกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มเฉพาะ
2. ศึกษาปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพอนามัย ที่มีผลต่อสัมพันธ์กับสุขภาพจิต
3. ค้นหาและวิเคราะห์ความสุขของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มประชากรสูงอายุ 
กลุ่มประชากรวัยรุ่น
4. วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านสื่อต่าง ๆ เข่น ข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น
5. เขียนบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) 
 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ITC/