โครงการติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (Wave 3)

โครงการติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (Wave 3)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุปผา ศิริรัศมี


นักวิจัย: อารี จำปากลาย, ปริยา  เกนโรจน์, ธีรนุช ก้อนแก้ว

วัตถุประสงค์:

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ITC/