โครงการติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (Wave 2)

โครงการติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (Wave 2)

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2547 – กรกฎาคม 2552
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุปผา ศิริรัศมี


นักวิจัย: Philip Guest, ดร.วรางคณา  ผลประเสริฐ, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์:

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ITC/