โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ที่ปรึกษาโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง

นักวิจัย: สรัญญา สุจริตพงศ์ (สัตวแพทย์หญิง), สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ณัฐวุฒิ  กกกระโทก, กมลชนก ขำสุวรรณ, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

วัตถุประสงค์:

เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือการประเมินตนเอง (Self -assessment tools) และเครื่องมือการพัฒนาระบบบริการหลัก (Programming tools) ที่ใช้ในการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ 

สถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง ที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนฯ
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
 • สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
 • สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัตตานี
ติดตามประเมินระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ (Macro Flowchart)
 
โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง
 
กระบวนการติดตามประเมินผล
 • ระยะที่ 1 วินิจฉัยสถานการณ์ สถานสงเคราะห์ ทั้ง 5 แห่ง
 • ระยะที่ 2 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Based-line Data) ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ 
 • ระยะที่ 3 ติดตามประเมินระหว่างดำเนินการ (Formative Evaluation) ด้วยการเยี่ยมบ้านทั้ง 5 แห่ง
 • ระยะที่ 4 จัดการความรู้  
 • ระยะที่ 5 ประเมินผลลัพธ์ (Summative Evaluation) ด้วยการสำรวจข้อมูลปลายทาง (Ended-line Data) ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่