โครงการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว

โครงการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: พิริยะ  ผลพิรุฬห์, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ

วัตถุประสงค์: