โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปี 2556

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปี 2556

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ธีระพงศ์ สันติภพ


วัตถุประสงค์: