โครงการจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประเมินผล 1 ด้านการจัดการประเมินผลเชิงลึก

โครงการจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประเมินผล 1 ด้านการจัดการประเมินผลเชิงลึก

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , ภาณี วงษ์เอก , เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กมลชนก ขำสุวรรณ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักประเมินผล ในการประเมินผลสำเร็จในระดับผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำนักประเมินผล ในภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลสำเร็จในระดับผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. เพื่อให้ได้รูปแบบหรือคู่มือการประเมินผลสำเร็จในระดับผลลัพธ์ ผลกระทบและได้รายงานการประเมินผลสำเร็จในระดับผลลัพธ์ และผลกระทบ ของโครงการที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา 4 โครงการ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดทำรายงานที่เป็นมาตรฐาน และนำไปใช้ในการอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดและเงื่อนไขความสำเร็จในการประเมินผลสำเร็จในระดับผลลัพธ์และผลกระทบ ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ.