โครงการจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการจัดงาน ” การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการจัดงาน ” การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก


นักวิจัย: อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , กุศล สุนทรธาดา , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, จรัมพร โห้ลำยอง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สวรัย บุณยมานนท์

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อทบทวนการจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" ตั้งแต่ปี พ.ศ2549-2551 โดยครอบคลุมทั้งในส่วนการดำเนินงานและบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การจัดงานในส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมนำผลงาน และกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย
2. เพื่อประเมินผลการจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" ทั้งส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยในด่านเนื้อหาและรูปแบบโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน และวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบกิจกรรมทั้ง 6 รูปแบบ
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงาน Exposition ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาการจัดงานที่หลากหลาย โดยมีหน่วยงานในภาครัฐหรือในกำกับของรัฐเป็นผู้จัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำผลการศึกษาไปใช้ในการยกระดับการจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" สู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคต.