โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์
นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา

ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน – กันยายน 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว