โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ในช่วงปี 2554 – 2557

โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ในช่วงปี 2554 – 2557

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, พอตา บุนยตีรณะ, ชาริต้า หะยีเตะ, บุรเทพ โชคธนานุกูล, วรรณภา อารีย์, เฉลิมพล  สายประเสริฐ, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ศศิกร เจริญศักดิ์, จรัมพร โห้ลำยอง

วัตถุประสงค์:

http://www.happinometer.com