โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิของประชากร 4 กลุ่ม

โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิของประชากร 4 กลุ่ม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์


นักวิจัย: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: