โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 3 ปี (2549-2551) จากรายได้ส่วนเกิน ของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 3 ปี (2549-2551) จากรายได้ส่วนเกิน ของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

วัตถุประสงค์: