โครงการจัดทำแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping) ผลกระทบจากการเปลี่ยน “นิยามผู้สูงอายุ”  และการขยาย “กำหนดเกษียณอายุ”

โครงการจัดทำแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping) ผลกระทบจากการเปลี่ยน “นิยามผู้สูงอายุ” และการขยาย “กำหนดเกษียณอายุ”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): สวรัย บุณยมานนท์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อกำหนดกรอบการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการ
เปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุ และการขยายกำหนดเกษียณของประเทศ ในลักษณะแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping)
2. เพื่อรวบรวมประเด็นการวิจัยผลกระทบที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการศึกษาแล้ว
3. เพื่อรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องทำหารศึกษาเพิ่มเติม.