โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2556-2559

โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2556-2559

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2556 – 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สักกรินทร์  นิยมศิลป์ , สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย

วัตถุประสงค์:

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ThaiHealth/default.htm