โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย (Phase III)

โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย (Phase III)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , กฤตยา อาชวนิจกุล , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปาณฉัตร ทิพย์สุข

วัตถุประสงค์:

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ThaiHealth/default.htm