โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน – พฤศจิกายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อนำเสนอข้อมูลสนับสนุนที่สามารถอ้างอิงในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุของภาครัฐ
  2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตามพระราชยัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและนโยบายในระยะสั้นได้
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยสำคัญๆ สะสมไว้อย่างเป็นระบบสะท้อนพัฒนาการงานผู้สูงอายุ
  4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์