โครงการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 – 2563

โครงการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 – 2563

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, พจนา หันจางสิทธิ์  , กมลชนก ขำสุวรรณ, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปรียา พลอยระย้า

วัตถุประสงค์: