โครงการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

โครงการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: พิมลพรรณ อิศรภักดี


นักวิจัย: รศรินทร์ เกรย์ , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, พอตา บุนยตีรณะ

วัตถุประสงค์: