โครงการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


วัตถุประสงค์: