โครงการความเป็นธรรมและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสาธารณะของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคเรื้อรังในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

โครงการความเป็นธรรมและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสาธารณะของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคเรื้อรังในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): กุศล สุนทรธาดา

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภาระ และผลกระทบต่อผู้สูงอายุไทยและครอบครัวในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานครที่เกิดจากภาวะโรคเรื้อรังใน 4 กลุ่มโรค คือ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต/อัมพฤกษ์) 
2. เพื่อประเมินความสามารถในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่จำเป็นของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรัง โดยมุ่งเน้นอภิปรายถึงข้อจำกัด อุปสรรคและความเป็นธรรมในการเข้าถึง
3. เพื่อเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรัง.