โครงการความสำเร็จของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ที่เข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้

โครงการความสำเร็จของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ที่เข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์,

วัตถุประสงค์: