โครงการคนห้าแผ่นดิน

โครงการคนห้าแผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , สุภาณี ปลื้มเจริญ,

วัตถุประสงค์: