โครงการกิจกรรมทางกายและภาวะสุขภาพของประชากรไทย

โครงการกิจกรรมทางกายและภาวะสุขภาพของประชากรไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

           จากการที่ต้องการมุ่งเน้นให้ประชากรไทยมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่ คาดว่าจะนำมาสู่การปลอดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งโรคไร้เชื่อและโรคติดเชื้อ มีทางเลือกในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่คาดว่าจะนำมาสู่การมีเหงื่อไหล มีรอบเอวที่ได้มาตรฐาน ปริมาณไขมันในเม็ดเลือดต่ำ ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน ฯลฯ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้จึงกำหนดไว้ดังนี้

 1. เพื่อค้นหาความหมายของคำว่ากิจกรรมทางกายที่เป็นคำอัน เกิดจากการบูรณษการของทั้งศาสตร์ทางด้านพลศึกษาและทางด้านแพทยศาสตร์ที่จะนำ ไปสู่การก่อให้เกิด
  การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย พร่อมกับจะค้นหาคำนิยามสำหรับคำว่ากิจกรรมทางกาย ที่เป็นคำกลางที่สามารถนำมาใช้ในสังคมไทยนอกจากนี้จะทำการ
  สืบค้นเพื่อจำแนกคำนิยามตามภาคและบริบททางสังคมตามแต่ละภูมิภาคด้วย
 2. เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางในการกำหนดความหนักหน่วงสำหรับ กิจกรรมทางกาย (Intensive) และแนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดกิจกรรมทางกายและเครื่องมือ
  ที่สามารถนำมาใช้วัดผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของบุคคล (Health Outcome) ที่มีการกระทำกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้จะพิจารณาถึงผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงใน
  กิจกรรม ระห่างแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข นัการพลศึกษา ประชาชน หรือองค์กร และภาคี ผู้ฝึกสอน ผู้เป็นผู้สร้างกลัดสูตร อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
  จำเป็นต้องมี แหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการเริ่มต้นการทำงานด้านกิจกรรมทางกาย ตลอดจนแนวการสร้างแรงจูงใจแก่คณะผู้ทำงาน
 3. เพื่อวัดและวิเคราะห์ทั้งในด้านความสนใจ แหล่งทรัพยากร การวางแผน การประเมินผลที่ต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทั้งในระยะยาว ระยะกลางและ
  วัดผลในระยะสั้น ดัชนีการกระทำ หรือพฤติกรรมอันเป็นการแสดงออกของมนุษย์ที่จะเรียกขานว่าเป็นกิจกรรมทางกาย ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพแข็งแรง วิเคราะห์ถึงเวลาใน
  การกระทำ หรทอแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ในด้านของปริมาณนาที จำรวรครั้ง ต่อสัปดาห์ และต่อวันด้วย.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้

          ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้ประชากรไทยนิยมการทำกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น ดังรายละเอียด

ที่จำแนกเป็นรายข้อดังนี้

 1. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมไทยในภาพร วงมทั้งหมด ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและนำมาเป็นแนวทางใน
  การทำให้สุขภาพแข็งแรงได้รู้และเข้าใจในความหมายที่เกิดจากการยอมรับในหมู่ นักวิชาการ ที่นำมาสู่การบูรณาการทั้งในศาสตร์ด้านการพลศึกษาและทางด้าน
  แพทยศาสตร์ นอกจากนี้ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นภาษาถิ่นของอต่ละภูมิภาคที่จะสามารถนำ ไปใช้ในการส่งเสริมเชิงปฎิบัติการได้โดยกลุ่มที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในข้อ นี้คือ บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพและการทำกิจกรรมทางกาย แพทย์ พยาบาล นักการพลศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 2. บทสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถชี้นำให้องค์กรและหน่วย งานที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย นำกิจกรรมทางกายที่ค้นพบตามแต่ละภาคของ
  ประเทศที่เกิดจากการยอมรับของคนในชุมชนมาส่งเสริมให้ประชากรไทยที่แตกต่าง ตามเพศและวัยได้กระทำเพื่อให้ได้เหงื่อ เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะ
  ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง หมู่คณะและบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากข้อนี้คือ ทุกภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายรวม ทั้งการส่งเสริม
  กิจกรรมทางกายด้วย
 3. ได้ทราบในชนิดของเครื่องมือที่จะใช้วัดการกระทำที่รวมถึงความหนักหน่วงของ กิจกรรมและการแสดงออกด้านกิจกรรมทางกาย พร้อมกับได้ทราบถึงเครื่องมือที่จะสามารถ
  นำมาใช้วัดผลทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการกระทำตามกิจกรรมทางกาย โดยกลุ่มและคณะของบุคคลที่จะได้ประโยชน์ส่วนนี้คือ นักส่งเสริมสุขภาพและองค์กรในการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

ผลผลิตของโครงการ

 1. สื่อที่โครงการผลิต เช่น หนังสือ วารสาร บทความ แผ่นพับ Factsheet (พร้อม Digital Files) VCD DVD เสื้อ หมวก เข็มกลัด ฯลฯ จำนวน 20 ชุด พร้อม Digital File
 2. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด พร้อม Digital Files นำส่งให้กับ สสส