โครงการการสำรวจประชากรมุสลิมต่างชาติในประเทศไทย

โครงการการสำรวจประชากรมุสลิมต่างชาติในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ



วัตถุประสงค์:

เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากรมุสลิมต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยใน เขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และสร้างความรู้ความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิม
ต่างชาติในประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้

          เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยของโครงการ "การสำรวจประชากรมุสลิมต่างชาติในประเทศไทย" ต่อไปในอนาคต

ผลผลิตของโครงการ

           รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง " การสำรวจประชากรมุสลิมต่างชาติในประเทศไทย" (Social Survey on Domestic and International Muslim in Thailand (MIT)
จำนวน 1 ชุด