โครงการการศึกษาเปรียบเทียบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศบราซิล  และประเทศอูกันดา

โครงการการศึกษาเปรียบเทียบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศบราซิล และประเทศอูกันดา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์: