โครงการการศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี

โครงการการศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์
ที่ปรึกษาโครงการ: ชัชวาล  ศิลปกิจ, อนุชาติ   พวงสำลี, สุรีรัตน์  สันติภาภรณ์

นักวิจัย: ภาณี วงษ์เอก , เจตพล แสงกล้า

วัตถุประสงค์: