โครงการการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการจัดการขยะอันตรายในสวนกล้วยไม้

โครงการการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการจัดการขยะอันตรายในสวนกล้วยไม้

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร


นักวิจัย: Nucharee  Srivirojana, Olarn Jankum

วัตถุประสงค์:

เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ  ในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งโครงการ ด้านการป้องกัน และโครงการด้านการดุแล รักษา และสนับสนุน  โดยทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับทุนจากกองทุกโลก (Global Fund)  โดยมีสมมุติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางบวก  ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัด  ดังนี้ :
1. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการสื่อสารเรื่องเพศ
2. การเข้าถึงถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชน และวัยรุ่น
3. การจัดการชุดโครงการเกี่ยวกับ HIV/AIDS ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
4. การเสริมสร้างระบบบริการ  การดูแลและสนับสนุนผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วเอดส์ ที่ครอบคลุม ครบถ้วน และต่อเนื่อง
5. การปรับปรุงศักยภาพของวิธีการและระบบดูแลสุขภาพ
6. การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้พื้นฐาน มีทักษะและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม