โครงการการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน

โครงการการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ – กันยายน 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน
2. เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ถึงค่านิยม ตลอดจนทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน
3. เพื่อค้นหาประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในปัจจุบันพร้อมกับพิจารณาถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ควรได้รับการแก้ไข
4. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ผลผลิตของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ "การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน" จำนวน 1 ชุด