โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: ประทีป นัยนา, พลอยชมพู สุคัสถิตย์, แคทลียา คงสุภาพศิริ , ทิพวรรณ วิทย์วรสกุล

วัตถุประสงค์: