โครงการการประเมินผลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ระยะที่ 2 พ.ศ.2551

โครงการการประเมินผลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ระยะที่ 2 พ.ศ.2551

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์, ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ, อัจฉรา  ปุราคม

วัตถุประสงค์: