โครงการการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

โครงการการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินผลโครงการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชี ีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติในช่วงก่อนดำเนินโครงการ, ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ ในเชิงผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ์ จำนวน 21 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่เดิมจำนวน 4 ชุมชน และพื้นที่ใหม่จำนวน 17 ชุมชน
  2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อันนำไปสู่การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 10 ปี ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการเคหะแห่งชาติต่อไปในอนาคต
  3. เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์ สรุปผลความโดดเด่นของพื้นที่สุขภาวะชุมชนต้นแบบ จำนวน 4 พื้นที่ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
  4. สรุป และถอดบทเรียน แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนต้นแบบ จำนวน 4 พื้นที่ เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีกลไกการบริหารจัดการสุขภาพ และกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพในช่วงนำไปสู่การปฏิบัติของขุมซนการเคหะแห่งขาติ
  2. มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการ เกิดความคุ้มค่าต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) ของการดำเนินโครงการ และเกิด (Physical Activity:PA) ในการออกกำลังกายอย่างน้อย 80%
  3. มีชุดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนต้นแบบ จำนวน 4 พื้นที่ ที่สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนอื่น ๆ และพนักงานของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป