โครงการการประเมินผลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2552

โครงการการประเมินผลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2552

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์, ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้บแบบ 20 จังหวัด
2. เพื่อวัดและประเมินผลการดำเนินงานที่พิจารณาจากผลผลิตที่ได้ (Output) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดรวมทั้งผลสะท้อนและผลลัพธ์ (Impact and Outcome) รวทถึงการวิคราะห์โครงสร้างเครือข่ายสังคมของหน่วยงาน องค์กร ฯลฯ  ที่สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
3. ทำการวิเคราะห์บทเรียนที่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ (Lesson Learned) เพื่อนำเป็นผลงานตัวอย่างที่ดีที่สุด (Best Practice) จากการดำเนินโครงการ/แผนงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4. ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตลอดจนปัจจัยในการสร้างเครือข่ายผู้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปพิจารณาเป็นร่างหลักสูตรฝึกอบรมของผู้นำท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ