โครงการการปฏิบัติเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพและชะลอการย้ายถิ่นจากบ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : ช่วงปีที่ 2

โครงการการปฏิบัติเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพและชะลอการย้ายถิ่นจากบ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : ช่วงปีที่ 2

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

วัตถุประสงค์: