โครงการการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

โครงการการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , กฤตยา อาชวนิจกุล , เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปาณฉัตร ทิพย์สุข

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย โดยแบ่งเป็นเป็น 3 หมด ได้แก่ ดัชนีสุขภาพ สถานการณ์เด่นประจำปี และเรื่องประจำฉบับ จำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับประจำปี 2554, 2555 และ 2553
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ สู่ประชาชนกลุ่มผู้นำของสังคม ในด้านดัชนีสุขภาพ สถานการณ์เด่นประจำปีและเรื่องประจำฉบับที่ต้องการสื่อสารอย่างต่อเนื่องต่อไป.

เพื่อเผยแพร่รายงานสุขภาพคนไทย ไปยังกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน ภาคี องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานสุขภาพคนไทย พร้อมจัดทำเป็น PDF File ที่แบ่งเป็นเนื้อหาตามบทเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตต่อไป

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ThaiHealth/default.htm