แรงจูงใจเรื่องความมั่นคงในวัยชรากับภาวะเจริญพันธุ์

แรงจูงใจเรื่องความมั่นคงในวัยชรากับภาวะเจริญพันธุ์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , Kerry Richter

วัตถุประสงค์: