แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและมิติสุขภาพกับนโยบายและการจัดการของรัฐไทย

แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและมิติสุขภาพกับนโยบายและการจัดการของรัฐไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

วัตถุประสงค์: