แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการขนาดเล็ก

แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการขนาดเล็ก

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


วัตถุประสงค์: