แรงงงานวิชาชีพต่างด้าว : มุมมองเชิงเปรียบเทียบการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในไทยกับอาเซียน

แรงงงานวิชาชีพต่างด้าว : มุมมองเชิงเปรียบเทียบการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในไทยกับอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง : สักกรินทร์  นิยมศิลป์
ชื่อหนังสือ :
ปีที่ตีพิมพ์: 2559

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: