แบบแผน ตัวกำหนด ผลกระทบของการย้ายถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

แบบแผน ตัวกำหนด ผลกระทบของการย้ายถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


นักวิจัย: นางอรพรรณ  หันจางสิทธิ์

วัตถุประสงค์: