แบบแผนและแนวโน้มการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม

แบบแผนและแนวโน้มการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย

วัตถุประสงค์: