แบบแผนการตายของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน

แบบแผนการตายของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2552

วารสารประชากร Volumn. 1 Issue. 1

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2009/293-Current-Mortality-Patterns-Older-Thai-Persons-Abstract.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2009/293-Current-Mortality-Patterns-Older-Thai-Persons.pdf

Keyword: