แบบแผนการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

แบบแผนการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, นายวสันต์  ศิลปสุวรรณ

วัตถุประสงค์: