แนวโนมของการเปลี่ยนกระแสการยายถิ่นออกจากชนบทสูเมือง : กรณีศึกษาอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

แนวโนมของการเปลี่ยนกระแสการยายถิ่นออกจากชนบทสูเมือง : กรณีศึกษาอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : วารสารประชากรศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2541

วารสารประชากรศาสตร์ Volumn. 14 Issue. 1 Page. 29-55

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: