แนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนในมิติพลวัตทางประชากร ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และองค์ความรู้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่

แนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนในมิติพลวัตทางประชากร ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และองค์ความรู้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่

ชื่อผู้แต่ง : อาจยุทธ เนติธนากูล, โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Volumn. 17 Issue. 1

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: