เหตุผลของการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายในผู้สูงอายุวัยต้นในตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

เหตุผลของการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายในผู้สูงอายุวัยต้นในตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

ชื่อผู้แต่ง : เบญจวรรณ  โสภณรัตนโภคิน, ภครตี  ชัยวัฒน์, โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสาร
ปีที่ตีพิมพ์: 2554

ธรรมศาสตร์เวชสาร Volumn. 11 Issue. 2

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2011/333-reasons-of-exercise-abstract.pdf
Fulltext URL:

Keyword: